Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  14.10.2014р. зміна власників 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Шишков Станiслав Євгенiйович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

09.10.2014

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

33718227

5. Міжміський код та телефон, факс

0563739594 0563739594

6. Електронна поштова адреса

se_perspektiva@fbp.com.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

09.10.2014

 

(дата)

2. Повідомлення

№194 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

13.10.2014

опубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

fb_perspektiva.proemitent.info

в мережі Інтернет

14.10.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

06.10.2014

08.10.2014

Публiчне акцiонерне товариство "Бiржова Група Перспектива"

34497042

94.5946

94.2157

Зміст інформації:

Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа «Перспектива» (далi-Товариство) повiдомляє, що 08.10.2014р. вiд депозитарiю ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» був отриманий зведений облiковий реєстр власникiв цiнних паперiв. Пакет власника акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Бiржова група Перспектива» (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, стара назва – ПрАТ «Дом-Iнвест») складав 94,5946% голосуючих акцiй Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «Бiржова група Перспектива» складає 4 710 785 282 (чотири мiльярди сiмсот десять мiльйонiв сiмсот вiсiмдесят п’ять тисяч двiстi вiсiмдесят двi) штуки простих iменних акцiй, що становить 94,2157% голосуючих акцiй Товариства.
Оскiльки у реєстрi не вказано дату переходу прав власностi на цiннi папери, у полi "дата змiни" вказується дата на яку складений реєстр власникiв iменних цiнних паперiв.

 

ProEmitent.INFO